Поставяне на икономически обосновани цели /оптимални загуби и баланс на интереси/

Воден одит и баланс

Оценка на течовете /минимална нощна консумация; зони за замерване на течовете/

Определяне /локализиране/ на течовете – логери, корелатори и други методи

Подмяна и ремонт на тръбите /управление на активите/

Снижаване на търговските загуби

Управление на налягането

Софтуер за управление на загубите

Практически опит при управление на загубите